ENGZaloguj

Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie zawartości strony głównej i podstron tej autorskiej strony internetowej w całości lub w części bez zgody autora strony Marcina Pycia
jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich. Podstawa prawna: "Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych" z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 Nr 24 Poz. 83, sprost. Dz. U. 94 Nr 43 Poz. 170 i późniejsze).

Informacje o szkoleniu
Nr
Tytuł szkolenia
Data szkolenia
Miejsce szkolenia
Potwierdzenie
1
Kurs programowania maszyn sterowanych numerycznie CNC w systemie MTS (CAD/CAM) [40 godz.]
16-19.07.2010
Ma?opolskie Centrum Edukacji "Eureka" w Tarnowie
dyplom
Plan szkolenia
1. Uk?ady wsp??rz?dnych XZ, XYZ, punkty odniesienia. (1 godzina)
2. Wymiarowanie absolutne G90 i wymiarowanie przyrostowe G9I, geometria narz?dzia. (1 godzina)
3. Budowa bloku w programie NC, funkcje modalne. (1 godzina)
4. Przedstawienie i zastosowanie adres?w. (1 godzina)
5. W??czenie i wy??czenie obrot?w wrzeciona, w??czenie i wy??czenie ch?odziwa, zatrzymanie/zako?czenie programu.
(1 godzina)
6. Posuw F, sta?a pr?dko?? skrawania G96, ograniczanie pr?dko?ci skrawania G92/G50. (1 godzina)
7. Wymiana narz?dzia. (1 godzina)
8. Interpolacja prostoliniowa z szybkom przesuwem G00/G0. (1 godzina)
9. Interpolacja prostoliniowa z posuwem roboczym G01/G1. (1 godzina)
10. Interpolacja ko?owa zgodna z ruchem wskaz?wek zegara G02/G2. (1 godzina)
11. Interpolacja przeciwna do ruch?w wskaz?wek zegara G03/G3. (1 godzina)
12. Planowanie zgrubne G76 i toczenie zgrubne wzd?u?ne G75. (1 godzina)
13. Programowanie naddatk?w na obr?bk? wyko?czaj?c?.G57. (1 godzina)
14. Kompensacja promienia narz?dzia na prawo od konturu G42 oraz na lewo od konturu G41; odwo?anie kompensacji
G40 (1 godzina)
15. Ustalanie punktu zerowego G54. (1 godzina)
16. Odwo?ywanie sta?ej pr?dko?ci skrawania G97. (1 godzina)
17. Cykl wzd?u?nego toczenia dowolnego konturu G81 oraz planowania dowolnego konturu G82. (4 godziny)
18. Cykl toczenia rowka G86. (1 godzina)
19. Cykl wiercenia g??bokich otwor?w G84. (1 godzina)
20. Cykl nacinania gwintu G33. (1 godzina)
21. Kopiowanie cz??ci programu oraz powtarzanie cz??ci programu G23. (1 godzina)
22. Programowanie ci?g?w konturowych wielopunktowych. (1 godzina)
23. ?wiczenia w pisaniu program?w na tokarki. (1 godzina)
24. Interpolacja prostoliniowa z szybkom przesuwem G00/G0, interpolacja prostoliniowa z posuwem roboczym G01/G1.
1 godzina)
25. Interpolacja ko?owa zgodna z ruchem wskaz?wek zegara G02/G2, interpolacja przeciwna do ruch?w wskaz?wek
zegara G03/G3. (1 godzina)
26. Wymiana narz?dzia M06/M6. (1 godzina)
27. Programowanie frezowania kieszeni prostok?tnej G87 i okr?g?ej G88 i programowanie czopa G89. (1 godzina)
28. Kompensacja promienia narz?dzia na prawo od konturu G42 oraz na lewo od konturu G41 i odwo?anie kompensacji
G40. (1 godzina)
29. Ustalanie punktu zerowego G54. (1 godzina)
30. Programowanie wsp??rz?dnych biegunowych dla element?w frezowanych. (1 godzina)
31. Przesuni?cie uk?adu wsp??rz?dnych G59. (1 godzina)
32. Cykl wiercenia g??bokich otwor?w. (1 godzina)
33. Wywo?ywanie cyklu wiercenia na prostej i na okr?gu. (1 godzina)
34. ?wiczenia w pisaniu program?w na frezark?. (1 godzina)
35. Symulacja i optymalizacja program?w NC. (1 godzina)
36. Automatyczne tworzenie plan?w obr?bki i karty przygotowawczej. (1 godzina)
37. Przetwarzanie maszynowe program?w dla przyk?adowych sterowa? obrabiarek CNC. (1 godzina)
38. Samodzielne opracowanie programu dla detalu toczonego/frezowanego. (1 godzina)

Copyright © 2013- 2019 Marcin Pyć (Facebook) · All rights reserved.