ENGZaloguj

Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie zawartości strony głównej i podstron tej autorskiej strony internetowej w całości lub w części bez zgody autora strony Marcina Pycia
jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich. Podstawa prawna: "Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych" z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 Nr 24 Poz. 83, sprost. Dz. U. 94 Nr 43 Poz. 170 i późniejsze).

Informacje o szkoleniu
Nr
Tytuł szkolenia
Data szkolenia
Miejsce szkolenia
Potwierdzenie
3
Lean Management jako nowoczesny spos?b zarz?dzania [8 godz.]
29.09.2010
Instytut Doskonalenia Produkcji- Sosnowiec (targi)
dyplom
Plan szkolenia
1. Wprowadzenie do filozofii Lean Management
- wst?p do filozofii LM,
- LM jako podej?cie, nie zestaw narz?dzi.

2. Techniki Lean w kontek?cie produkcji zespo??w roboczych:
- Strumie? warto?ci zamiast procesu wytwarzania.
- Akademia Lean.
- Lean a TPM.
- Wyniki produkcyjne po wdro?eniu.

3. Rola TPM w podnoszenie wynik?w firmy:
- TPM? 8 filar?w i ich zastosowanie.
- Efektywne wdro?enie filar?w TPM w ?rodowisku obr?bczym.
- Wizualizacja w s?u?bie TPMu.
- Standardy w organizacji ucz?cej si?.
4. System ERP a Lean Manufacturing na przyk?adzie Microsoft Dynamics AX:
- przygotowanie wdro?enia systemu ERP w kontek?cie technik Lean Manufacturing,
- automatyzacja planowania produkcji sterowanej zapotrzebowaniem,
- szybkie i efektywne gromadzenie oraz analizowanie danych z produkcji.

5. Zastosowanie narz?dzi Lean Management w ?rodowisku obr?bczym - studium przypadku:
- specyfika produkcji gniazdowej,
- zastosowanie kanban w produkcji,
- warto?ciowanie stanowisk pracy pod k?tem Lean Management.


Copyright © 2013- 2019 Marcin Pyć (Facebook) · All rights reserved.