ENGZaloguj

Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie zawartości strony głównej i podstron tej autorskiej strony internetowej w całości lub w części bez zgody autora strony Marcina Pycia
jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich. Podstawa prawna: "Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych" z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 Nr 24 Poz. 83, sprost. Dz. U. 94 Nr 43 Poz. 170 i późniejsze).

Informacje o szkoleniu
Nr
Tytuł szkolenia
Data szkolenia
Miejsce szkolenia
Potwierdzenie
4
Programowanie obrabiarek CNC i technologii CAD/CAM w systemie MTS V7 (3)- Wykorzystanie zaawansowanych funkcji systemu MTSV7(3).2010 w programowaniu obrabiarek CNC [8 godz.]
19.10.2010
TCKP w Tarnowie
certyfikat
Plan szkolenia
I. Symulator toczenia i frezowania MTS, V7(3).2010
1. Wprowadzenie do systemu i koncept dydaktyczny symulator?w toczenia i frezowania MTS.
2. Przegl?d systemu, tryby pracy, obs?uga.
3. Funkcje specjalne: dialog przygotowawczy, programowanie dialogowe, system kontroli jako?ci
wymiarowaniem, symulacja przestrzenna 3D, zarz?dzanie bibliotekami narz?dzi, badanie chropowato?ci
powierzchni, analiza tor?w ruchu narz?dzi.
- programowanie NC,
- cykle obr?bkowe,
- technika pos?ugiwania si? podprogramami,
- programowanie metod? warsztatow? geometrycznego ci?gu konturowego WOP,
- importowanie rysunk?w z innych system?w do programowania ci?gu konturowego,
- wykorzystanie kluczy programowych do programowania sterowania maszyn CNC (Fanuc, Sinumerik),
- symulacja i optymalizacja program?w NC.
II. System TopCam przy toczeniu i frezowaniu, MTS, V7(3).2010.
1. Koncept zasadniczy zastosowania rysunk?w w plikach systemu CAD do wygenerowania programu CNC.
2. Rysunek CAD umo?liwiaj?cy generowanie program?w NC.
3. Importowanie i eksportowanie rysunk?w w formacie DXF i innych.
Generowanie program?w CAD/CAM (toczenie w dw?ch osiach X, Z i frezowanie w trzech osiach X, Y, Z oraz pi?ciu
osiach).
- cykle obr?bkowe. Automatyczne tworzenie planu obr?bki i karty technologicznej,
- edytor planu obr?bki przy toczeniu i frezowaniu,
- przetwarzanie postprocesorowe program?w dla r??nych sterowa? obrabiarek CNC,
- przygotowanie i realizacja programu na wybranych obrabiarkach,
- symulacja i optymalizacja program?w,
- metody transmisji program?w na obrabiarki sterowane numerycznie oraz realizacja praktyczna program?w na maszynach sterowanych numerycznie.

Copyright © 2013- 2019 Marcin Pyć (Facebook) · All rights reserved.