ENGZaloguj

Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie zawartości strony głównej i podstron tej autorskiej strony internetowej w całości lub w części bez zgody autora strony Marcina Pycia
jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich. Podstawa prawna: "Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych" z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 Nr 24 Poz. 83, sprost. Dz. U. 94 Nr 43 Poz. 170 i późniejsze).

Informacje o szkoleniu
Nr
Tytuł szkolenia
Data szkolenia
Miejsce szkolenia
Potwierdzenie
5
AutoCAD 2010 Advanced [24 godz.]
10-12.10.2010
CAD- Consult Tychy (szkolenie w Krakowie)
dyplom
Plan szkolenia
1. POJ?CIA STANDARD?W:
- rysunek standardowy i szablonowy,
- definiowanie standard?w,
- sprawdzanie zgodno?ci rysunk?w.
2. DOSTOSOWANIE ?RODOWISKA:
- ustawienia opcji,
- zmienne systemowe.
3. TWORZENIE BLOK?W:
- definiowanie blok?w,
- edycja blok?w,
- usuwanie definicji,
- Design Center,
- palety narz?dzi,
- tworzenie i edycja atrybut?w,
- wyci?gi.
4. BLOKI DYNAMICZNE:
- tworzenie,
- edycja.
5. WSP?LNE KORZYSTANIE Z DANYCH GRAFICZNYCH:
- odwo?ania do innych plik?w,
- do??czanie, zagnie?d?anie i nak?adanie plik?w,
- edycja odno?nik?w,
- zwi?kszenie wydajno?ci w pracy z rysunkami.
6. WSPӣPRACA Z OBRAZAMI:
- typy i sposoby wykorzystania obraz?w,
- edycja obraz?w.
7. TWORZENIE W?ASNEGO ?RODOWISKA:
- menu ikon i paski narz?dzi,
- menu rozwijalne,
- edycja menu,
- skrypty polece?.
8. SLAJDY I SCENARIUSZE:
- pokazy w AC,
- procedury automatyzuj?ce prace.
9. SPOSOBY DEFINIOWANIA OBIEKT?W:
- definiowanie linii,
- tworzenie w?asnych wzor?w kreskowych.

Copyright © 2013- 2019 Marcin Pyć (Facebook) · All rights reserved.